За нас

За изпълнение на ННП БиоАктивМед е сформиран Консорциум от научни организации и висши училища с най-висок капацитет и с доказана научна компетентност в научните области, обхванати от Програмата. За водеща организация е избрана Българската академия на науките.

Договорът за Партньорство е подписан на 25.11.2018 г. между Българската академия на науките като водеща организация и следните 12 партньорски организации:

 • Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН (Партньор 1)
 • Институт по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев“ - БАН (Партньор 2)
 • Институт по микробиология - БАН (Партньор 3)
 • Институт по невробиология - БАН (Партньор 4)
 • Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН (Партньор 5)
 • Институт по полимери - БАН (Партньор 6)
 • Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (Партньор 7)
 • Медицински университет - София (Партньор 8)
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Партньор 9)
 • Медицински университет - Пловдив (Партньор 10)
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Партньор 11)
 • Национална спортна академия “Васил Левски“ (Партньор 12)

На заседание на представители от научните организации, определени като потенциални участници в ННП БиоАктивМед, проведено на 07.11.2018 г. в БАН, е сформиран Изпълнителен съвет (ИС). За членове на ИС на Консорциума са на тези Партньори, които са със заявени и най-много одобрени задачи.

Членове на Изпълнителния съвет на Консорциума:

Доц. д-р Оля Стоилова, БАН – Администрация
Проф. д-р Павлина Долашка, ИОХЦФ-БАН (Партньор 1)
Доц. д-р Ива Угринова, ИМолБ-БАН (Партньор 2)
Чл.-кор. дн Христо Найденски, ИМикБ-БАН (Партньор 3)
Проф. д-р Рени Калфин, ИНБ-БАН (Партньор 4)
Проф. д-р Светлозара Петкова, ИЕМПАМ-БАН (Партньор 5)
Проф. дн Спиро Константинов, дм, МУ-София (Партньор 8)
Проф. д-р Стоян Шишков, СУ-София (Партньор 9)