За нас

Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ е одобрена с РМС № 658 от 14.09.2018 г. и се изпълнява въз основа на подписано споразумение ДО1-217/30.11.2018 между Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската академия на науките (БАН).

За изпълнение на ННП БиоАктивМед е сформиран Консорциум от научни организации и висши училища с най-висок капацитет и с доказана научна компетентност в научните области, обхванати от Програмата. Договорът за Партньорство е подписан на 25.11.2018 г. между Българската академия на науките като водеща организация и следните 12 партньорски организации: Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН (Партньор 1), Институт по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев“ - БАН (Партньор 2), Институт по микробиология - БАН (Партньор 3), Институт по невробиология - БАН (Партньор 4), Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН (Партньор 5), Институт по полимери - БАН (Партньор 6), Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (Партньор 7), Медицински университет - София (Партньор 8), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Партньор 9), Медицински университет - Пловдив (Партньор 10), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Партньор 11) и Национална спортна академия “Васил Левски“ (Партньор 12).

На заседание на представители от научните организации, определени като потенциални участници в ННП БиоАктивМед, проведено на 07.11.2018 г. в БАН, е сформиран Изпълнителен съвет (ИС). За членове на ИС са избрани представители на тези Партньори, които са със заявени и най-много одобрени задачи.