Работен пакет 1

ЦЕЛ

 

Изолиране и пречистване на биологично активни вещества (БАВ) от растителен и животински произход, с потенциал за влагането им индивидуално или в комбинация в нови иновативни продукти за подобряване на здравето на хората. Характеристика на структурата и свойствата на нови БАВ за правилен подбор на предназначението им и обясняване на механизма им на действие.

 

Задача 1. 1. Изолиране и охарактеризиране на БАВ от екстракти от растителен произход
 1. Екстракция на БАВ от неизследвани дървесните видове Ginkgo biloba и Dioscorea communis и българския ендемит Betonica bulgarica) чрез прилагане на различни екстракционни техники.
 2. Изолиране и пречистване на индивидуални вторични метаболити от видове Gentiana (тинтява) и Thymus (мащерка).
 3. Изолиране и пречистване на индивидуални вторични метаболити от тотални растителни екстракти от видове Salvia.
 4. Екстракция на нови БАВ от българска коча билка – Nepeta nuda посредством различни методи.
 5. Фитохимичен анализ на култивирани растения от Cannabis sativa var. sativa за съдържание на канабидиол.
 6. Фитохимично проучване на видове от род Astragalus. Пречистване, изолиране и структурно определяне на БАВ.
 7. Създаване на конвенционални ин витро култури от някои селектирани от проучваните в дейности 5 и 6 от настоящата задача видове (калусни и суспензионни). Изследване на кинетика на клетъчния растеж и продукцията на ключови БАВ.
 8. Определяне на ефективността на използваните методи по отношение на количество екстрахирано БАВ и запазване на активността на екстрактите.
Задача 1.2. Изолиране на екстракти БАВ от животински произход и тяхното охарактеризиране
 1. Изолиране и пречистване на БАВ oт екстракти на охлюв Rapana и Helix.
 2. Ензимна хидролиза на пречистените екстракти от охлюви и получаване на пептидни фракции.
 3. Определяне на структурата на получените пептиди и гликопептиди чрез масспектрометрични методи, ЯМР и флуоресцентна спектроскопия.
Задача 1.3. Създаване на иновативни средства и доставящи системи, в които са включени екстракти от БАВ
 1. Разработване на нискотоксични микро- и наноразмерни системи от биосъвместими и/или биоразградими полимери от възобновяеми източници с включени екстракти на БАВ от растителен произход.
 2. Разработване на интелигентни наноносители от функционални съполимери с включени екстракти на БАВ
 3. Разработване на иновативни полимерни хидрогелни носители на БАВ за локално и перорално приложение
 4. Разработване на наноразмерни системи от наночастици с включени БАВ от животински произход.
Задача 1.4. Изследване на ефективност и капацитет на натоварване на системите с БАВ и на профил на освобождаване от тях
 1. Определяне на ефективността и капацитета на натоварване на иновативните нискотоксични системи с екстракти на БАВ от растителен произход, както и на профил на освобождаване от новите системи.
 2. Разработване на ефективен метод за натоварване на наноносителите от функционални съполимери с БАВ и с желан профил на освобождаване.
 3. Разработване на ефективен метод за натоварване на иновативните полимерни хидрогелни носители с БАВ и с желан профил на освобождаване