Работен пакет 3

ЦЕЛ

 

Оценка на антибактериалната активност на създадените биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход)

 

Задача 3.1. Оценка на антибактериална активност на нови компоненти срещу Грам (+) и Грам (-) бактерии, които са високо-рискови патогени и са развили множествена лекарствена резистентност
  • Скрининг на нови БАВ и системи за антибактериална активност върху референтни Грам (+) и Грам (-) патогени с колонизиращ потенциал и различна степен на резистентност, причинители на кожни, хранителни и уроинфекции, съгласно утвърдените международни стандарти
  • Скрининг на нови БАВ и системи за антибактериална активност върху референтни Грам (+) и Грам (-) високо рискови патогени, носители на множествена резистентност и причинители на вътреболнични инфекции, съгласно утвърдените международни стандарти
  • Скрининг на нови БАВ и системи за антибактериална активност върху референтни Грам (+) и Грам (-) други патогенни бактериални щамове, причинители на други инфекции, съгласно утвърдените международни стандарти
Задача 3.2. Експериментални изследвания на антибактериалната активност на пептидната извадка

  • Фармакодинамична характеристика на активните компоненти: биохимична характеристика, математично моделиране на промените в патогенни бактериални щамове след въздействие с активни антибактериални компоненти, въздействие върху виталността и структурата на бактериите в биофилмите, in vitro токсичност на селектирани компоненти
Задача 3.3. Установяване на съответствие между първичната и вторичната структура и потенциала на пептидите за инхибиране на бактериалната активност
  • Определяне ефекта на първичната и вторичната структура на пептиди с доказана антибактериална активност чрез протеомен и масспектрометричен анализ
  • Определяне на промените в експресията на протеините, секретирани от бактериалните клетки преди и след третиране с определени БАВ/системи чрез едно- или двудименсионална електрофореза и масспектрометрия