Работен пакет 4

ЦЕЛ

 

Проучване на вещества/системи за невротоксичност и за активност върху in vitro модел на болестта на Алцхаймер. Изследване in vivo на ефективността им върху нарушените когнитивни и моторни функции на опитни животни и свързаните с тях биохимични корелати в мозък на гризачи с експериментален модел на Алцхаймерова болест. Имунохисто-химични проучвания на промените в мозъчни структури при експериментални нервно-дегенеративни процеси; Изследване на превантивните и терапевтични ефекти на иновативните вещества от растителен и животински произход върху нарушените когнитивни функции на гризачи с експериментален модел на Алцхаймерова болест in vivo;

Изследване на ефективността на иновативни вещества/системи от растителен и животински произход върху нарушените когнитивни и моторни функции на опитни животни и свързаните с тях биохимични корелати в мозък на гризачи с експериментален модел на болестта на Паркинсон. Имунохистохимични проучвания на промените в мозъчни структури при експериментални нервно-дегенеративни процеси след прилагането им. Разработване на мултитаргетни стратегии в изследването на нови нискотоксични биологично активни вещества/системи за третиране на невродегенеративни заболявания

 

Задача 4.1. Оценка на нови биологично активни средства и техни комбинации срещу болестта Алцхаймер
  1. Определяне на невротоксичността върху невробластомни клетки in vitro. Отчитане на активността при in vitro модел на болестта на Алцхаймер. Проучване на влиянето на вещества/системи върху цитотоксичността на бета-амилоидни пептиди върху невронални клетки.
  2. Проучване in vivo на токсичността, фармакологичната и невробиологична активност на биологично активни средства/системи и техните комбинации върху здрави гризачи. In vivo методи на изследване на ефектите на вещества от природен произход върху гризачи с експериментални модели на невродегенерация и Алцхаймерова болест: а) ацетилхолинов дефицит; б) модел на невровъзпаление.
Задача 4.2. Оценка на нови биологично активни средства и техни комбинации срещу болестта Паркинсон
  1. Верифициране (поведенческо, биохимично и хистологично) на два експериментални модела на Паркинсонова болест чрез прилагане на невротоксини: 6- хидрокси допамин в стриатум на плъхове и интраперитонеално прилагане на 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрахидро-пиридин (MPTP) при мишки
  2. Проучване in vitro и in vivo на токсичността, фармакологичната и невробиологична активност на биологично активни средства/системи и техни комбинации върху здрави гризачи
  3. Изследване на превантивните и терапевтични ефекти на иновативни вещества/системи от растителен и животински произход върху нарушената моторна координация и нарушени когнитивни функции на гризачи с експериментален модел на Паркинсонова болест
Задача 4.3. Изследване на механизъм на действие
  1. Оценка на установените промени в поведенческите, биохимични, протеомни и хистологични параметри при здрави и болни животни - памет, обучение, моторна координация, ориентация, оксидативен статус и антиоксидантни ензими и хистологични промени в мозъка, промени в мозъчната невротрансмисия
  2. Определяне на промените в експресията на протеините в мозъчен хомогенат на експериментални животни (плъх или мишка) преди и след третиране с определени биологично активни вещества/системи чрез едно- или двудименсионална електрофореза и масспектрометрия
  3. Сравнителен анализ на промените в протеомните профили на мозъчен хомогенат от експериментални животни, преди и след третиране с избраните БАВ/системи