Работен пакет 5

ЦЕЛ

 

In vitro проучване на антинеопластичната активност на ново изолирани БАВ/екстракти и системи при модели на малигнени заболявания

 

Задача 5.1. Определяне на антинеопластичната активност в in vitro и in vivo моделни системи на различни малигнени заболявания при човека

In vivo проучване на антинео-пластичната активност на подбрани БАВ/екстракти и системи при животински модели на малигнени заболявания

Задача 5.2. Оценка на пролиферативния и туморогенен потенциал на карциномни клетки; провеждане на хистопатологичен анализ на туморната тъкан и органите на имунната система на третирани опитни животни

Установяване на механизма на действие на подбрани БАВ/екстракти и системи с противотуморна активност

Задача 5.3. Изследване на механизма на индукция на клетъчна смърт в туморните клетки (апоптоза, некроза и/или автофагия)
Задача 5.4. Изследване с помощта на съвременни методи на механизмите на антитуморни ефекти на нови биоактивни средства/системи