Работен пакет 7

ЦЕЛ

 

Проучване на безопасността на бъдещите хранителни добавки или козметични средства. Разработване на иновативни системи за доставяне на нискотоксичните БАВ/екстракти, осигуряващи оптимална бионаличност след орално или локално приложение

 

Задача 7.1. Изследване на безопасността от гледна точка на генотоксичност, канцерогенност, мутагенност и тератогенност

Провеждане на тестове за генотоксичност и канцерогенност, мутагенност и тератогенност на подбрани вещества/системи с установена фармакологична активност спрямо:

  1. Salmonella (Ames) микрозомен тест за доказване на химично индуцирана краткосрочна обратима мутагенеза в хистидин-зависими щамове Salmonella typhimurium чрез откриване на ДНК увреждания, които водят до генни мутации
  2. Провеждане на Micronucleus-тест (MNT) за мутагенност с допълване при необходимост на данните с анализ на индуцирането на хромозомни аберации in vitro (анализ в миша лимфомна клетъчна линия L5178Y на мутации в гена за тимидинкиназа (MLA), други клетъчни линии, човешки лимфоцити, 3D тъканни реконструкти) или in vivo при гризачи
  3. Провеждане на тест за канцерогенност и тератогенност in ovo при съмнителни резултати от другите тестове
Задача 7.2. Осъществяване на комплексен подход (in vitro, in vivo и in ovo) за изследване на биологичната активност
  • In vitro и in vivo оценка на остра, подостра токсичност. Определяне на таргетна токсичност на лекарство-доставящите системи (чернодробна, сърдечно-съдова, гастро-интестинална, дермална)
Задача 7.3. Оптимизиране на форми за локално и перорално приложение
  • Дизайн и детайлна оценка на иновативните доставящи системи за локално и перорално приложение: технологично и биофармацевтично охарактеризиране