• НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

  „ИНОВАТИВНИ НИСКОТОКСИЧНИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ СРЕДСТВА
  ЗА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА“
  БиоАктивМед

 • НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

  „ИНОВАТИВНИ НИСКОТОКСИЧНИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ СРЕДСТВА
  ЗА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА“
  БиоАктивМед

 • НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

  „ИНОВАТИВНИ НИСКОТОКСИЧНИ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ СРЕДСТВА
  ЗА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА“
  БиоАктивМед

За програмата

Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“ е финансирана от Министерството на образованието и науката. Програмата е одобрена с Решение на Министерския съвет на Република България РМС № 658 от 14.09.2018 г. и се изпълнява въз основа на подписано споразумение ДО1-217/30.11.2018 между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

Основната цел на Програмата е разработване на нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания.
Предпоставка за изпълнението на ННП БиоАктивМед е фактът, че България с уникалните си климатични и екологични фактори предлага удивително разнообразие от растителни и животински видове. Изолираните от тях екстракти съдържат набор от биологично активни съединения, което наподобява комбинираната терапия с няколко синтетични компонента. Известно е, че екстрактите от природни продукти са по-слабо токсични от синтетичните и се понасят по-добре от човешкия организъм. Следователно, заложеният в Програмата подход е един от основните за преодоляване на множествената лекарствена резистентност.

Специфичните цели са насочени към:
 • Създаване на нови методологии за изследване на новите нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници и определяне на качеството и приложимостта им като нови продукти за целите на персонализираната и превантивна медицина;
 • Разработване на алтернативни подходи за борба с инфекциозни, невродегенеративни и злокачествени заболявания за подобряване на качеството на живот на населението;
 • Съдействие на здравната система за оптимизиране и намаляване на медицинските разходи при мултирезистентни инфекции.

Работни Пакети

Получаване на нови биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) от България

Ръководител на РП1: проф. д-р Павлина Долашка

Изследване на антиинфекциозния потенциал на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи

Ръководител на РП2: проф. д-р Светлозара Петкова

Изследване на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи на бактериални in vitro системи

Ръководител на РП3: чл.-кор. Христо Найденски

Изследване in vitro и in vivo ефективността на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи срещу невродегенеративни заболявания

Ръководител на РП4: доц. д-р Любка Танчева

Изследване на антитуморната активност на създадените нискотоксични биологично активни средства/системи

Ръководител на РП5: доц. д-р Ива Угринова

Моделиране, прогнозиране и модулиране на терапевтичния ефект на БАВ чрез комплекс от теоретични, изчислителни и експериментални методи и техники

Ръководител на РП6: доц. д-р Невена Илиева

Изследване на новите нискотоксични биологично активни средства/системи, от гледна точка на приложимостта им в биофармацевтичната промишленост

Ръководител на РП7: проф. д-р Спиро Константинов, дм

Разработване на иновативни хранителни добавки и козметични средства за локално приложение с превантивен потенциал за персонализирана медицина

Ръководител на РП8: проф. д-р Стоян Шишков

Актуално